fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

1. O zásadách ochrany osobných údajov
Vzhľadom na zmeny v európskej a slovenskej legislatíve sme aktualizovali naše Zásady ochrany osobných údajov. Aktualizovali sme ich v súlade so zákonom Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov (18/2018 Z.z.), a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osobných údajov (2016/679). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú, keď navštívite alebo použijete našu webstránku, aplikácie a iné služby, vrátane podujatí (ďalej len “Služby”), ktoré odkazujú na tieto zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len “Zásady”) môžu byť doplnené o dodatočné vyhlásenia, podmienky či oznamy o ochrane osobných údajov, ktoré môžeme poskytnúť v rôznych sekciách a oblastiach našich Služieb alebo počas interakcie s vami.
Bez ohľadu na akúkoľvek značku používanú na tejto webstránke, Slim Team, s.r.o. je právnickou osobou, ktorá vlastní a spravuje Služby, a zároveň je hlavným prevádzkovateľom vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli Službám, alebo boli Službami zaznamenané. Ak máte k tomuto akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese: office@slimteam.sk

2. Údaje, ktoré získavame
Informácie o vás zhromažďujeme tromi spôsobmi: priamo od vás, prostredníctvom technológií Služieb a od tretích strán.
2.1 Údaje, ktoré nám poskytujete priamo
Typy osobných údajov, ktoré získavame priamo od vás, závisia od toho, ako s nami a našimi Službami prichádzate do kontaktu a komunikujete. Tieto typy môžu zahŕňať napríklad:
● Kontaktné údaje, akými sú napríklad vaše meno, emailová adresa, prezývka na sociálnych médiách, korešpondenčná adresa a telefónne číslo;
● Prihlasovacie údaje, akými sú prihlasovacie mená a heslá, nápovedy na heslá a podobné bezpečnostné údaje;
● Iné údaje potrebné na registráciu či váš profil, ako napríklad informácie o vašom vzdelaní, príjme, profesii a vaša fotografia;
● Platobné údaje, ako napríklad číslo vašej kreditnej a platobnej karty;
● Komentáre, spätná väzba a iné údaje, ktoré s nami zdieľate, vrátane dát z vyhľadávania a otázok a údajov, ktoré poskytnete nášmu tímu služieb zákazníkov; a/alebo ● Záujmy a preferencie o komunikácii, vrátane zvoleného jazyka
2.2 Údaje získané počas využívania našich Služieb
Naše Služby automaticky získavajú údaje o tom, ako vy a vaše zariadenie komunikujete s našimi Službami, vrátane:
● Údaje o vašom počítači, zariadení a pripojení, ako napríklad vaša IP adresa, typ prehliadača a jeho verzia, operačný systém, a iný softvér nainštalovaný na vašom zariadení, platforma mobilného telefónu a jedinečný identifikátor vášho zariadenia, a iné technické identifikátory, reporty o chybách a údaje o výkonnosti zariadenia;
● Údaje o používaní, ako napríklad o súčastiach, ktoré ste využili, nastaveniach, ktoré ste zvolili, navigovanie z/na danú URL, vrátane dátumu a času, história vášho vyhľadávania vrámci našich Služieb; a/alebo
● Ak ide o Služby, ktoré zaznamenávajú vašu polohu, kraj, mesto alebo obec a krajinu, v ktorej sa vaše zariadenie nachádza za účelom poskytnutia relevantnejšieho obsahu na základe toho, kde vo svete sa nachádzate.
Tieto údaje zbierame cez naše servery za použitia cookies a iných technológií. Cookies môžete kontrolovať cez nastavenia svojho prehliadača. Avšak ak niektoré cookies zablokujete, nebudete mať možnosť registrácie, prihlásenia sa, alebo prístupu k niektorým alebo celkovým súčastiam našich Služieb.
2.3 Údaje z iných zdrojov
Je možné, že sme získali vaše osobné údaje cez naše spoločenstvo firiem alebo cez tretie strany, akými sú napríklad:
● Správcovia organizácie, v ktorej ste zamestnaný/á alebo ktorej ste súčasťou za účelom aktivácie a spravovania vášho prístupu k našim Službám;
● Sociálne siete, keď nám udelíte súhlas k prístupu k vašim údajom na jednej alebo viacerých sieťach; ● Naši poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú určiť polohu na základe vašej IP adresy za účelom prispôsobenia našich Služieb vašej polohe;
● Partneri, s ktorými máme spoločné marketingové aktivity; a/alebo
● Verejne dostupné zdroje a poskytovatelia údajov, od ktorých získavame údaje za účelom potvrdenia alebo doplnenia údajov, ktoré už máme.

3. Ako používame vaše údaje
Záležiac na tom, ako naše Služby využívate, ako s nami komunikujete a na vašich nastaveniach, vaše údaje využívame na:
● Poskytovanie, aktivovanie a spravovanie vášho prístupu k našim Službám;
● Spracovanie a naplnenie požiadavky, objednávky, stiahnutia, predplatného, alebo inej transakcie (vrátane spracovania platieb);
● Poskytnutie technickej, produktovej a inej podpory, a na to, aby naše Služby fungovali a boli bezpečné a zabezpečené;
● Zlepšovanie našich Služieb a iných produktov a na vývoj nových produktov, služieb a benefitov (vrátane cien);
● Poskytovanie prispôsobeného obsahu, za účelom, aby boli naše Služby pre vás čo najrelevantnejšie so zreteľom na vaše záujmy a geografickú polohu;
● Odpovedanie na vaše otázky, žiadosti, komentáre a prípadné znepokojenie;
● Notifikáciu ohľadom zmien, aktualizácií alebo iných oznamov, ktoré súvisia s prevádzkou našich
Služieb;
● Doručenie cielených reklám, promočných správ, oznamov a iných informácií, ktoré súvisia s našimi
Službami, vašimi záujmami, a inými produktmi, podujatiami a službami;
● Pozvanie vás do užívateľského prieskumu a testovania, ako aj do rôznych súťaží a podobných marketingových aktivít;
● Identifikáciu užívateľských trendov a na vypracovanie dátovej analýzy, vrátane analýz na účely auditu, prieskumu, reportingu a iných obchodných operácií. Taktiež na určenie úspešnosti našich marketingových kampaní a na zhodnotenie toho, ako sa nášmu obchodu darí, a na iné účely vrámci plnenia zmluvy so zákazníkom; a/alebo
● Plnenie našich zákonných povinností, riešenie konfliktov, a dodržiavanie našich zmlúv.
Ak ste správcom organizácie alebo spoločnosti, ktorá má naše Služby predplatené, použijeme vaše údaje na to, aby sme s vami komunikovali o predplatnom vašej organizácie alebo spoločnosti a podobných službách a produktoch. Ak nám poskytnete údaje vašich kolegov, môžeme kontaktovať aj ich ohľadom našich Služieb s možným odvolaním sa na vás.

4. Zdieľanie vašich údajov
4.1 Vaša spoločnosť
Ak naše Služby využívate cez predplatné spravované vašou spoločnosťou alebo organizáciou, vaše osobné údaje a niektoré informácie o užívaní, ktoré sme získali cez naše Služby, môžu byť sprístupnené alebo zdieľané so správcami vašej organizácie alebo spoločnosti za účelom analýzy používania, spravovania predplatného, dodržiavania pravidiel, priraďovania nákladov a na analýzu rozpočtu oddelenia.
4.2 Poskytovateľ licencie aplikácie
Ak naše Služby využívate cez licenčnú zmluvu, ktorú ste uzavreli s poskytovateľom danej licencie, tak všetky vaše osobné údaje, ktoré sú pre poskytovateľa tejto licencie relevantné budú s týmto poskytovateľom zdieľané, aby vám mohol aplikáciu sprístupniť v súlade s podmienkami vašej licenčnej dohody a jej zásad ochrany osobných údajov.
4.3 Naši sprostredkovatelia
Záležiac od poskytovanej Služby, vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s:
● Našimi pobočkami, obchodnými menami a divíziami vrámci Slim Team, s.r.o. a s určitými súčasťami našej organizácie, ktoré nám poskytujú technologické riešenia, služby zákazníkom a iné spoločné služby a funkcie; a/alebo
● Našimi poskytovateľmi služieb, dodávateľmi, agentmi a zástupcami, vrátane, nie však výlučne, s novinármi, spracovávateľmi platieb, podporou pre zákazníkov, poskytovateľmi elektronickej pošty, poskytovateľmi IT riešení, poštovými službami a kuriérmi; za účelom spracovania údajov na základe našich inštrukcií a v súlade s týmito Zásadami a ďalšími vhodnými opatreniami na zachovanie bezpečnosti a dôvernosti.
4.4 Vaše nastavenia a preferencie
Vaše osobné údaje zdieľame s našimi firemnými pobočkami, sponzormi, partnermi a inými tretími stranami, vrátane organizácií, v ktorých vystupujeme ako agent, poskytovateľ licencie, poskytovateľ aplikácií, vydavateľ, a ktoré si želajú vám zasielať informácie o ich produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať, na základe vašich nastavení a komunikačných preferencií.
Naše Služby vám môžu umožniť zdieľanie osobných údajov, príspevkov, materiálov a iného obsahu. Akékoľvek príspevky tohto charakteru, ktoré zverejníte, môžu byť použité a spracované inými ľuďmi či organizáciami, zaindexované internetovými vyhľadávačmi a nemusia byť z internetu odstrániteľné. Dávajte si, prosím, pozor pri zdieľaní osobných údajov na verejných kanáloch.
4.5 Právne dôvody
Zároveň zdieľame vaše osobné údaje v dobrej viere, pokiaľ sú nevyhnutné na:
● dodržiavanie aktuálnych zákonov, nariadení, právnych procesov a iných právnych povinností;
● zaznamenanie, prešetrenie a predchádzanie bezpečnostným a technickým problémom a podvodom; a
● ochranu práv, majetku a bezpečnosti spoločnosti Slim Team, s.r.o., a našich používateľov, zamestnancov a iných; a ako súčasť korporátnych transakcií, akými sú napríklad prevod majetku alebo akvizícia či zlúčenie s inou spoločnosťou.

5. Vaše komunikačné preferencie
Svoje komunikačné preferencie si viete prispôsobiť zároveň s inými nastaveniami, keď sa registrujete do našich Služieb, vybraním možnosti ˶neodoberať” alebo zvolením možnosti odhlásenia z odberu či inými podobnými prostriedkami, ktoré sú súčasťou komunikácie. Zároveň nás môžete kontaktovať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Vyhradzujeme si právo notifikovať vás o aktualizáciách a zmenách našich Služieb podľa potreby.

6. Prístup a aktualizovanie vašich údajov
Naše Služby môžu dovoliť registrovaným používateľom, aby priamo pristupovali a menili svoje údaje kedykoľvek po prihlásení. Aktualizácia údajov je výhradne v zodpovednosti používateľa. Registrovaní používatelia môžu svoje užívateľské kontá priamo zrušiť prostredníctvom našich Služieb, alebo kontaktovaním nás na nižšie uvedenej emailovej adrese.

7. Doba uchovávania údajov
Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na poskytovanie našich Služieb a na splnenie transakcií, ktoré ste vyžiadali, a aj na iné dôležité účely, ako plnenie právnych záväzkov, udržiavanie obchodných a finančných záznamov, riešenie konfliktov, zaistenie bezpečnosti, zisťovanie a predchádzanie podvodu a zneužívania, a na dodržiavanie našich zmluvných vzťahov.

8. Ochrana osobných údajov detí
Vedome nezbierame údaje od detí, ktoré sú mladšie ako 18 rokov, a ani naše Služby nezacieľujeme na deti mladšie ako 18 rokov.

9. Bezpečnosť údajov
Používame širokú škálu administratívnych, fyzických a technických prostriedkov na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov.

10. Krajiny, v ktorých vaše osobné údaje spracovávame
Vaše osobné údaje môžu byť uchovávané alebo spracovávané vo vašej alebo inej krajine, v ktorej Slim Team, s.r.o alebo naši poskytovatelia služieb, vrátane krajín Európskej únie, pôsobia. Podnikáme kroky, aby sme zaistili, že vaše osobné údaje zostanú chránené nehľadiac na to v akej krajine sa údaje nachádzajú.
Ak sa vaše osobné údaje prenášajú mimo Európsky Ekonomický Priestor (“EEP”) alebo do krajiny, ktorá nespĺňa primeranú úroveň ochrany schválenej Európskou komisiou, spoliehame sa na vhodné záruky na prenos údajov, akými sú napríklad štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou a zmluvami o obchode medzi členskými štátmi Európskej únie a Spojenými štátmi americkými (tzv. “Privacy Shield”).

11. Účely spracovania
Vaše osobné údaje zbierame v súlade s nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov, a robíme tak (a) s vaším súhlasom; (b) kde je to nevyhnutné na poskytovanie našich Služieb, na dokončenie transakcie alebo plnenie zmluvy, ktorú s vami máme, alebo na základe vašej žiadosti ešte predtým, ako s nami vstúpite do zmluvného vzťahu; (c) ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti; (d) ak je to potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme; (e) ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov opísaných nižšie, okrem prípadov, kedy sú tieto oprávnené záujmy potlačené vašimi právami na ochranu osobných údajov; a/alebo (f) na účely, kde je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. V prípadoch, kde sa spoliehame na váš súhlas na spracovávanie vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípadoch, kde sa spoliehame na oprávnený záujem, máte právo namietať.
Medzi naše oprávnené záujmy patrí: poskytovanie našich produktov a služieb našim zákazníkom a ich koncovým užívateľom; zaznamenanie a predchádzanie podvodom; ochrana bezpečnosti našich systémov, zákazníkov a používateľov; ďalší vývoj našich produktov a služieb; priamy marketing; prevádzkovanie nášho biznisu (spracovávaním platieb/faktúr a vykonávaním kontroly kreditu na našich zákazníkoch, dodávateľoch a potenciálnych zákazníkoch, obchodný manažment a riadenie vzťahov so zákazníkmi, vzťahy s dodávateľmi a spracovávanie podnetov na incidenty na tieto účely); umožňovanie našim zákazníkov plniť zákonné povinnosti; poskytovanie podpory zákazníkom; alebo aj plnenie iných oprávnených záujmov.

12. Vaše práva
Na základe zákona Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov (18/2018 Z.z.), a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osobných údajov (2016/679), máte právo bez poplatkov požiadať o:
● sprístupnenie, opravu a odstránenie vašich osobných údajov,
● obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
● kópiu vašich osobných údajov (právo na prenosnosť údajov), a o
● namietanie voči spracovávaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.
Ak by ste sa chceli domáhať niektorých z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese. Odpovieme vám v zákonom stanovenej lehote. Aby sme ochránili vaše súkromie a bezpečnosť, môžeme od vás žiadať potvrdenie vašej totožnosti.

13. Zmeny
Tieto Zásady budeme v prípade potreby aktualizovať. Akékoľvek zmeny v týchto Zásadách zverejníme aj s dátumom poslednej zmeny.

14. Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo žiadosti týkajúce sa týchto Zásad alebo spracovávania vašich osobných údajov, kontaktujte nás na:
Slim Team, s.r.o.
Palisády 55, 811 06 Bratislava info@slimteam.sk

15. Ako podať sťažnosť
Pevne veríme, že budeme schopní vyriešiť akúkoľvek vašu žiadosť alebo problém týkajúci sa spracovávania vašich osobných údajov. Avšak, môžete podať sťažnosť cez príslušný dozorný orgán. Na Slovensku je týmto dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov. Aktualizované: 9.12. 2018

Menu